2022年間売上暫定Ranking

No.1                   No.2                     No.3
SHUN         REN                      REI
HONTEN            AMATERAS            Lips
No.4                   No.5                      No.6
MAO                  TAKUTO                 SATAN
executive            HONTEN               AMATERAS
No.7                   No.8                      No.9
RYOTA               RANMARU             NATSUKI
AMATERAS         HONTEN               HONTEN
No.10                  No.11                   No.12
YU                      DAIKI                   HAYATO
executive             AMATERAS           executive
No.13                  No.14                   No.15
KIRITO                REITO                  HARUTO
Lips  
                   HONTEN              executive
No.16                  No.17                   No.18
RYO                    NANAMI               SHUN
Lips                    AMATERAS           executive
No.19                  No.20
RYUJI                 AOI
HONTEN             Lips