2021年間売上暫定Ranking

No.1                   No.2                     No.3
MIU                    YU               RYOTA
executive             executive              AMATERAS
No.4                   No.5                      No.6
MAO                   SHUN            KIRITO
executive             1st                         Lips
No.7                   No.8                      No.9
RYUSEI               TAIGA                   TAKERU
HONTEN             HONTEN               HONTEN
No.10                  No.11                   No.12
                           SIN                      AOI
                           AMATERAS          Lips
No.13                  No.14                   No.15
ARAN                  RIKITO                 AYATO
executive            
AMATERAS           AMATERAS
No.16                  No.17                   No.18
RYUJI                  REI                      REITO
HONTEN              Lips                     HONTEN
No.19                  No.20
HAKU                  HARUTO
Lips                     executive