NO1
No.1                   No.2                     No.3
REN                    SHUN                   REI
Paradise              HONTEN               Lips

No.1                   No.2                     No.3  
SHUN                 SHUN                   REI
HONTEN            executive               Lips

No.1                   No.2                     No.3
YU                     RYOTA                  MAO
executive            Paradise                executive

No.1                   No.2                     No.3
MAO                  KIRITO                  SHUN
executive            Lips                      HONTEN

No.1         No.2                     No.3
MIU        RYOTA                 DAIKI   
                          Paradise          

No.1                   No.2                     No.3
DAIKI                 KIRITO                  SHUN
                          Lips                      HONTEN